Novinky

Domáce násilie a Centrum Nádej Partizánske

16.02.2018

Každý človek si predstavuje prežiť svoj život v šťastí, harmónii a spokojnosti, bez akýchkoľvek problémov. Niekedy sa však niektoré situácie v našich životoch nedajú plne kontrolovať a ovplyvniť a práve vtedy, keď to najmenej čakáme sa môže aj náš život premeniť na nočnú moru. Stačí len okamih, kedy sa s nami život nepekne zahrá a násilie si nájde cestu. (viac…)

Nové fotografie vo fotogalérii

08.07.2016

Prezrite si fotografie z našej otváracej konferencie, rovnako aj z otváracej konferencie ženského domova v Trenčíne a workshopov. Nachádzajú sa v galérii nižšie. Viac nájdete aj na našej FB stránke Nádej Partizánske

V dnešné sobotné ráno dávame do pozornosti zaujímavý rozhovor

18.04.2016

O tom, prečo stále počúvame o násilí na ženách, keď predsa všetci násilie odmietame, sme sa zhovárali s ADRIANOU MESOCHORITISOVOU z Možnosti voľby.

Čítaj Viac

Nenásilne o násilí – hovorme o právach 23.3.2016 MsÚ Nitra

11.03.2016

Odborná konferencia Nenásilné o násilí – hovorme o právach prepojila v jeden deň dve dôležité témy: problematiku ľudských práv a problematiku domáceho a rodovo podmieneného násilia.

Čítaj Viac

O nás

Poradenské centrum Nádej Partizánske

vzniklo z potreby riešiť problémy domáceho a rodovo podmieneného násilia v tomto regióne. Naše poradenské centrum má ambíciu zvýšiť informovanosť o problematike domáceho a rodovo podmieneného násilia a budovať povedomie, ponúknuť praktickú a odbornú pomoc a súčinnosť pri riešení problémov daného typu, spolupracovať s organizáciami aktívnymi v neziskovom sektore, efektívne komunikovať a spolupracovať so samosprávou a orgánmi štátnej správy. Základnou prioritou je aktívne prispievať k riešeniu problémov násilia v rodine, k eliminácii sociálno-patologických javov v spoločnosti - sociálnou prevenciou, bezplatným odborným právnym a psychologickým poradenstvom a sociálnymi službami.

Praktická pomoc

V našom centre poskytujeme:

 • krízovú telefonickú linku a emailové poradenstvo
 • právne a psychologické poradenstvo
 • sociálne poradenstvo
 • poradenstvo v trestných konaniach
 • osobné konzultácie, osobnú asistenciu a terénnu preventívnu činnosť.
Naše služby sú bezplatné, rýchle, nebyrokratické a v prípade potreby dlhodobé.

Občianske združenie Nádej Partizánske

Zriaďovateľom Poradenského centra Nádej Partizánske je občianske združenie Nádej Partizánske. Na Ministerstve vnútra SR bolo toto združenie oficiálne zaregistrované v januári 2008. Medzi hlavné ciele združenia patrí organizovanie pravidelných stretnutí zameraných na rozvoj osobnosti a podporu lokálnej komunity obyvateľov mesta Partizánske, ale aj širšieho regiónu Hornej Nitry. Naše niekoľkoročné bohaté skúsenosti v dobrovoľníckej činnosti zameranej na rozvoj a formovanie osobnosti (detí, mládeže aj dospelých) sme sa rozhodli zúročiť formou založenia a prevádzkovania Poradenského centra, ktoré v tomto regióne tak chýba. Odborným garantom Poradenského centra Nádej Partizánske je PhDr. Mária Hargašová z Občianskeho združenia Pomoc rodine (http://www.pomocrodine.sk/). Projektová zmluva: Centrálny register zmluv.

Domáce násilie

Poradenské centrum Partizánske sa orientuje najmä na problematiku domáceho násilia voči ženám a ich deťom. Domáce násilie je zámerné použitie alebo hrozba použitia fyzickej sily proti osobe blízkej za účelom vyvolať strach a získať kontrolu. Obeťami domáceho násilia sa stávajú vo väčšine prípadov ženy a ich deti.

Pre domáce násilie je typické:

 • prebieha v domácom (neverejnom) prostredí
 • má dlhodobý charakter, prejavy a formy sa časom menia a stupňujú
 • nepriaznivo ovplyvňuje biopsychosociálny stav človeka (obete)
 • narušuje zabezpečovanie základných funkcií rodinného systému
 • nepriaznivo pôsobí na vývin detí

Prejavy domáceho násilia sú rôzne:

 • fyzické násilie (prejavy fyzickej sily, napadnutie, bitie, mučenie)
 • psychické násilie (psychický nátlak, vyhrážanie, ponižovanie)
 • sociálne násilie (odstup a izolácia od širšej rodiny a okruhu známych)
 • sexuálne násilie (sexuálne praktiky)
 • ekonomické násilie (ekonomická závislosť a izolácia)

Domáce násilie nie je:

 • hádka, jednorazový incident ani spory medzi partnermi
 • Domáce prostredie, dlhodobý charakter, stupňovanie, rozlíšenie obete a násilníka sú kľúčovými znakmi, ktoré umožňujú identifikovať domáce násilie alebo riziko jeho vzniku.

Čo robiť v prípade domáceho násilia:

 • Dôležité je si uvedomiť, že násilie v žiadnej podobe do vzťahu a rodiny NEPATRÍ.
 • Dôležité je vedieť, že EXISTUJE RIEŠENIE a nikdy nie je neskoro začať riešiť.
 • Pocity STUDU a VINY sú prirodzené ale nie opodstatnené.
 • Nemusíte na to byť SAMI.
 • KONTAKTUJTE nás.
Právny poriadok Slovenskej republiky poskytuje viaceré nástroje ochrany pre obete domáceho násilia. Okrem iného je to aj možnosť požiadať súd o nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým zakáže páchateľovi násilia vstupovať dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva obeť násilia. Súd v takomto prípade vydá rozhodnutie najneskôr do 48 hodín od podania návrhu. Páchateľa násilia je možné postihnúť aj prostredníctvom nástrojov trestného práva, nakoľko trestný zákon presne vymedzuje skutkovú podstatu trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby.
Prvá pomoc v prípade priamo hroziaceho nebezpečenstva: volajte 112 alebo 158.
Oslovila Vás táto téma, alebo máte osobnú skúsenosť a chcete sa poradiť? KONTAKTUJTE NÁS!

Cieľové skupiny poradenského centra

Obete
partnerského násilia

Obeti partnerského násilia poskytujeme odbornú právnu a psychologickú pomoc, zastupovanie pred tretími osobami, odporúčanie a skontaktovanie s kompetentnými osobami a inštitúciami. Poradenské centrum je tu predovšetkým pre všetky ženy, ktoré zažili rodovo podmienené násilie, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, etnicitu, vek, vzdelanie, rodinný stav, náboženstvo, politickú príslušnosť, príjem atď. Hájime a pomáhame ženám uplatňovať ich práva a viesť plnohodnotný život bez násilia.

Deti

Detským obetiam násilia v partnerských vzťahoch poskytujeme pomoc a skontaktovanie s kompetentnými osobami a inštitúciami. Deťom chceme tiež poskytnúť informácie o danej problematike spôsobom primeraným ich veku a vytvoriť bezpečný a odborný priestor pre komunikáciu aj prostredníctvom organizovania prednášok a worskhopov na školách.

Partneri

Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých

Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.

Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výška finančného príspevku - 85 810 eur

Pomocou Nórskeho finančného mechanizmu (NFM), Nórske kráľovstvo poskytuje finančnú pomoc s cieľom prispieť k zníženiu sociálnych a ekonomických rozdielov a k posilneniu bilaterálnych vzťahov s príjmateľskými krajinami. Nórske kráľovstvo úzko spolupracuje s EÚ v rámci Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). V období 2009-14, Nórske kráľovstvo prispeje čiastkou 1.7 miliardy eur. Granty sú určené pre MVO, výskum a akademické inštitúcie, pre privátny a verejný sektor pre 12 najnovších členských štátov EÚ, Grécko, Portugalsko a Španielsko. V rámci grantov prebieha široká spolupráca so subjektami prispievateľských štátov a aktivity môžu byť implementované do 2016. Kľúčovými oblasťami sú environmentálna ochrana a zmena klímy, výskum a štipendiá, občianska spoločnosť, zdravie a deti, rovnosť žien a mužov, spravodlivosť a kultúrne dedičstvo.

FAQ

ČO?

Island, Lichtenštajnsko a Nórsko poskytujú finančnú pomoc vo výške 1.79 miliardy eur 15 krajinám EÚ a členským štátom EHP v strednej a južnej Európe v období rokov 2009 do 2014. Programy a projekty podporené grantami sú implementované najneskôr do apríla 2016.

PREČO?

Island, Lichtenštajnsko a Nórsko sa zúčastňujú vnútorného trhu EÚ na rovnakej úrovni a rovnakým spôsobom ako členské štáty EÚ na základe Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Tým sú zaviazaní podieľať sa na znižovaní nerovností a posilňovaní spolupráce v rámci tohto priestoru.

KDE?

Príjmateľskými štátmi je 12 nových členov EÚ a EHP z roku 2004 a Grécko, Portugalsko a Španielsko.

KTORÉ OBLASTI?

Kľúčovými oblasťami sú environmentálna ochrana a zmena klímy, výskum a štipendiá, občianska spoločnosť, zdravie a deti, rovnosť žien a mužov, spravodlivosť a kultúrne dedičstvo.

KTO?

Prijímateľmi sú miestne, regionálne a národné orgány, akademické a výskumné inštitúcie, študenti, učitelia a výskumní pracovníci, neziskové organizácie, malé a stredne veľké súkromné podniky. VIAC INFORMÁCIÍ: www.eeagrants.org www.norwaygrants.org

Kontakty

Poradenské centrum Partizánske

pomoc@nadejpartizanske.sk
poradenstvo +421 948 717 565
(pondelok – piatok v čase od 9:00 – 16:00)
Kancelária: Poradenské centrum Nádej Februárová 159/10, 958 01 Partizánske, Slovenská republika
Občianske združenie: Nádej Partizánske Právna forma: občianske združenie Sídlo: Februárová 159/10, 958 01 Partizánske Predseda OZ: Ondrej Grenčík IČO: 42141745 DIČ: 2022726442 BANKA: Tatra banka, a. s. Číslo účtu vo forme IBAN: SK76 1100 0000 0029 4402 5378

Napíšte nám